The site uses cookies to provide you with a better experience. By using this site you agree to our Privacy policy.
The site uses cookies to provide you with a better experience. By using this site you agree to our Privacy policy.

Φορολογικό Δελτίο 3/2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Φορολογικό Δελτίο 3/2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Tax Department

Στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε αριθμό τροποποιητικών μέτρων:

1) Γενικό Σχέδιο Υγείας
Τα ποσοστά εισφορών στο ΓΕΣΥ διαμορφώνονται ως εξής:
Αρ. Κατηγορία Εισφορέων 1/3/2020 – 31/3/2020 1/4/2020 – 30/6/2020 1/7/2020 και μετά
(1) Μισθωτοί  2,65%  1,70%  2,65%
(2) Εργοδότες  2,90%  1,85%  2,90%
(3) Αυτοτελώς εργαζόμενοι  4,00%  2,55%  4,00%
(4) Συνταξιούχοι 2,65%  1,70%  2,65%
(5) Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα  2,65%  1,70%  2,65%
(6) Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή αποδοχών σε αξιωματούχο  2,90%  1,85%  2,90%
(7) Εισοδηματίες  2,65%  1,70%  2,65%
(8) Πάγιο Ταμείο (Κράτος)  4,70%  1,65%  4,70%

2) Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος 2018
Η προθεσμία υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (Έντυπο ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτουμένου με λογαριασμούς (Έντυπο ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου) για το φορολογικό έτος 2018, καθώς και η καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις εν λόγω δηλώσεις, παρατείνεται από τις 31 Μαρτίου 2020 μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.
 
3) Αναστολή καταβολής ΦΠΑ
Παρέχεται το δικαίωμα αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ, για τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα των οποίων οι καθορισμένες φορολογικές περίοδοι λήγουν την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 30η Απριλίου 2020.
Το δικαίωμα αναστολής της καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται για τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που εμπίπτουν στους πιο κάτω κώδικες οικονομικής δραστηριότητας, όπως φαίνονται στο Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ:

 
 • 35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος),
 • 36001 (Συλλογή και διανομή νερού για ύδρευση),
 • 47111 (Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων),
 • 47112 (Περίπτερα–μίνι μάρκετ),
 • 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός),
 • 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες),
 • 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),
 • 47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια),
 • 47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας),
 • 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής),
 • 7301 (Λιανική πώληση καυσίμων),
 • 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπεριλαμβανομένων βιντεοπαιχνιδιών),
 • 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων),
 • 47621 (Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης),
 • 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών),
 • 47731 (Φαρμακεία),
 • 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου),
 • 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου),
 • 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών),
 • 61901 (Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ)
Επισημαίνεται ότι, όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση, ανεξάρτητα από τον κώδικα οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο εμπίπτουν.

Σημειώνεται ότι, υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, των οποίων ο κώδικας οικονομικής δραστηριότητας δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες, θα απαλλαγούν από την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου σύμφωνα με το άρθρο 45 (3) του Νόμου, εφόσον υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση και καταβάλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

4) Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και από 9% σε 7% για περίοδο τριάμισι μηνών
Το εν λόγω μέτρο δεν έχει ψηφιστεί ως νόμος, συνεπώς αποσύρεται.

5) Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών
Όσοι οφειλέτες ήταν ενταγμένοι σε ρύθμιση κατά την 1η Μαρτίου 2020, η υποχρέωση καταβολής των δόσεων που αντιστοιχεί στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 αναστέλλεται, και η συνολική περίοδος αποπληρωμής επεκτείνεται κατά 2 μήνες.

6) Τροποποίηση στον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο
Κάθε διαδικασία για την ανάκτηση της κατοχής οικιστικών ακινήτων και καταστημάτων λιανικής πώλησης αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο. Η αναστολή έξωσης δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι ενοικιαστές δεν κατέβαλαν οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

7) Τμήμα Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ)
 • Αναστέλλεται η διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας για τρίμηνη ειδοποίηση πριν τη διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών, μέχρι τον Ιανουάριο 2021.
 • Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% και 30%.
 • Η εφαρμογή της χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΕΠ θα μετακινηθεί για το 2021.
 • Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 1/1/2020 μέχρι και 31/12/2020 δύναται να υποβληθεί στο ΤΕΕΕΠ μέχρι και τις 28/2/2021, χωρίς να επιβληθεί το τέλος των €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση.
8) Πάγωμα τραπεζικών δόσεων
 • Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις, η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων, σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής των δόσεων καλύπτει τους πιο πάνω οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του covid 19.
 • Το εν λόγω μέτρο έχει διάρκεια από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος, δηλαδή την 30η Μαρτίου 2020, και μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 • Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την 30η Μαρτίου 2020, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Α.
 • Νοείται ότι το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, δηλ 31/12/2020, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού. 
9) Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών
Έχει δημοσιευτεί στις 28 Μαρτίου του 2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο καταβολής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση με Αρ. 1 του 2020) (Κ.Δ.Π.127/2020).
Έχουν επίσης ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα πιο κάτω έντυπα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:
 • Έντυπο ΕΕΑ1 (αίτηση για την Ειδική Άδεια) – Αίτηση για χορήγηση επιδόματος και περιόδου εξομοιουμένης ασφάλισης ειδικής άδειας για φροντίδα των παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες (υποβάλλεται από εργοδοτούμενο γονέα).
 • Έντυπο ΕΕΑ6 (ηλεκτρονικής Δήλωσης Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού), η οποία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή από αυτοτελώς εργαζομένους. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.
10) Ειδικό Επίδομα Ασθενείας
Έχει δημοσιευτεί στις 28 Μαρτίου του 2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (Απόφαση με Αρ. 2 του 2020) (Κ.Δ.Π. 128/2020)
Έχουν επίσης ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα πιο κάτω έντυπα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:
 • Έντυπο ΕΕΑ2 (αίτηση για ειδικό επίδομα ασθενείας) – Αίτηση για χορήγηση ειδικού επιδόματος ασθενείας και
 • Έντυπο ΕΕΑ6 , η οποία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή από αυτοτελώς εργαζομένους. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.
11) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
Έχει δημοσιευτεί στις 29 Μαρτίου του 2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους Εργοδοτουμένους (Απόφαση με Αρ. 4 του 2020) (Κ.Δ.Π. 130/2020)
Έχουν επίσης ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα πιο κάτω έντυπα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:
 • Έντυπο ΕΕΑ3 (αίτηση για πλήρη αναστολή εργασιών) – Αίτηση εργοδότη για πλήρη αναστολή εργασιών της επιχείρησης και δήλωση εργοδοτουμένων για καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος (υποβάλλεται από εργοδότη) και
 • Έντυπο ΕΕΑ6, η οποία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.
12) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
Έχει δημοσιευτεί στις 29 Μαρτίου του 2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους Εργοδοτουμένους (Απόφαση με Αρ. 5 του 2020) (Κ.Δ.Π. 131/2020)
Έχουν επίσης ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα πιο κάτω έντυπα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:
 • Έντυπο ΕΕΑ4 (αίτηση για μερική αναστολή εργασιών) – Αίτηση εργοδότη για μερική αναστολή εργασιών της επιχείρησης και δήλωση εργοδοτουμένων για καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος (υποβάλλεται από εργοδότη)  και
 • Έντυπο ΕΕΑ6, η οποία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.
Το εν λόγω σχέδιο δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους και είναι οι πιο κάτω:

1. Υπεραγορές
2. Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα
3. Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών
4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
6. Συλλογή και διαχείριση αποβλήτων
7. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων
8. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
9. Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων)
10. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
11. Γηροκομεία
12. Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
13. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
14. Φαρμακεία
15. Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
 
13) Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων
Έχει δημοσιευτεί στις 29 Μαρτίου του 2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων (Απόφαση με Αρ. 3 του 2020) (Κ.Δ.Π. 129/2020)
Έχουν επίσης ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα πιο κάτω έντυπα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:
 • Έντυπο ΕΕΑ5 (αίτηση για ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων) – Αίτηση για χορήγηση ειδικού επιδόματος αυτοτελώς εργαζομένων που έχουν αναστείλει πλήρως ή μερικώς την εργασία τους (υποβάλλεται από αυτοτελώς εργαζόμενο).
 • Έντυπο ΕΕΑ6, η οποία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της από αυτοτελώς εργαζομένους, Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα.
Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:
 
1. Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι
2. Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται οδοντίατροι)
3. Κτηνίατροι
4. Φαρμακοποιοί
5. Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού
6. Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι/πωλητές ασφαλειών
7. Περιπτερούχοι, παντοπώλες, πωλητές, μίνι μάρκετ
8. Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων
9. Εκπαιδευτικοί κρατικών ινστιτούτων επιμόρφωσης (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας).

Ο λόγος της μη συμπερίληψης των πιο πάνω επαγγελμάτων είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα τους δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε καλή υγεία σε όλους καθώς και ευχάριστη διαμονή στα σπίτια σας.

Επαφές:
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:

Χρίστο Χριστοδούλου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: c.christodoulou@moore-limassol.com.cy

Λάκη Σαββίδη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: l.savvides@moore-limassol.com.cy

Σκεύη Κούλα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: p.koula@moore-limassol.com.cy